KVKK Bilgilendirme Formu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede vesair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

TANIMLAR

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

Kişisel verilerin anonim hâle getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli ve ya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin imhası: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER

KVK Kanunu madde 4 de kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu olan ilkeler yer almaktadır. Söz konusu ilkeler aşağıda yer almaktadır:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirketimiz, Kişisel Verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir ve bu sınırlar içerisinde kullanılır.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirketimiz, Kişisel Veri Sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: KVKK veri işleme faaliyetlerinin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesini gerektirmektedir. DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi de bu ilke çerçevesinde ticari faaliyetlerinin gerektirdiği belirli, açık ve meşru amaçlarla kişisel veri işleme faaliyetleri yürütmektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi kişisel verileri ticari faaliyetleri kapsamında belirlenen amaçları gerçekleştirmesine yetecek kadar işlemektedir. DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi yapmış olduğu iş ve vermiş olduğu hizmet dışındaki alanlar için kişisel verilerinizi işlememektedir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Şirketimiz tarafından bir Kişisel Veri'nin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER

DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi veri sahibinin açık rızası olmaksızın hiçbir suretle işlemez. Ancak ve ancak aşağıda KVKKanunu 5.maddede yer alan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar ise;

İlgili kişinin açık rızasının bulunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

*Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, *Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, *Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimiz Özel Nitelikli Kişisel Verileri, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi ve teknik süreçlerin devamı, şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;

DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel verilerde dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Kimliğinizi teyit etme

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi

Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma

İlgili mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma

Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlaması

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun vesair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından, DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne dahil olan şirketler ile, ortaklarımıza, hissedarlarımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil ticari faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ ELDE ETMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, kanunda açıkça öngörülmesi, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın4(2)maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir.

DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün için de ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

VERİ GÜVENLİĞİ

DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması, mevzuatın saklanması için öngördüğüz zorunlu sürelerin dolması hâlinde şirketimiz tarafından resmen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda şirketimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

ŞİKAYET VE İLETİŞİM

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda şirketimize şahsen başvuru yapabilir veya noter yada posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile DCB Uluslararası Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi Veri Sorumlusu dikkatine başvuru yapabilirsiniz.

 

Whatsapp Sipariş